Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności i plików cookies serwisu internetowego sklep.mobilus.pl prowadzonego w domenach i subdomenach mobilus.pl oraz usług świadczonych przez
Mobilus Motor Sp. z o. o.

§1. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu sklep.mobilus.pl jest Mobilus Motor Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000188418,NIP 972-10-78-008, kapitał zakładowy 496,000.00PLN, w całości opłacony.
2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§2. Definicje

1. Administrator – Mobilus Motor Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000188418, posiadającą NIP 972-10-78-008.
2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i urządzeniach w następujący sposób:
- poprzez informacje wprowadzane  dobrowolnie w formularzach
- poprzez pliki cookie (tzw. "ciasteczka") zapisywane w urządzeniach końcowych.
3. Dane podane w formularzu stanowią zbiór danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182), podlegający obowiązkowemu zgłoszeniu przez administratora danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania aktywacji konta.
4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, w szczególności dotyczy to przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego działania usług podmiotom z którymi Operator Serwisu współpracuje.
5. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§3. Cel i zakres zbierania danych przez administratora

1. Administrator zbiera dane w celu :
- przetwarzania zamówień i płatności, realizacji dostaw oraz rozpatrywania reklamacji,
- realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą,
- kontaktu telefonicznego w celu odpowiedzi na pytania,
- dostosowania swoich usług i produktów do wymagań użytkowników,
- marketingu bezpośredniego produktów, usług i firmy Mobilus w tym wysyłanie newslettera,
- przedstawienia oferty handlowej.
2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania, miasto i kod pocztowy,
- numer telefonu, adres e-mail,
- dane lokalizacyjne (kraj, miasto), statystyki użytkowania.
- innych celów, gdy mamy na nie zgodę.
3. Podanie powyższych danych osobowych, może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w Serwisie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu.

§4. Stosowanie plików Cookies

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej sklep.mobilus.pl wykorzystuje pliki Cookies.
2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
- Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
- Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

§5. Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

§6. Prawo do kontroli, dostępu i poprawiania treści swoich danych

1. Użytkownik ma prawo do dostępu oraz poprawiania treści swoich danych osobowych.
2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych zgoda może być odwołana w każdym czasie.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można wykorzystywać odpowiednie zakładki sklepu internetowego lub kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres sklep@mobilus.pl.
4. Dane są przechowywane głównie w celu świadczenia wysokiej jakości usług dot.  administrowania Serwisem i Usługami. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego Serwisu i Usług. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.

§7. Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.